Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

Eljárások

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 53. § (1)-(3) bekezdésében rögzített, alábbi esetekben:

Az 53. § (1) bekezdés szerint:

a) fővárosi és kerületi védett (építészeti) érték

aa) homlokzati nyílászárójának – méretét, anyaghasználatát, osztását, színét tekintve – a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje esetén,

ab) homlokzatának átalakítása, felújítása esetén,

ac) bővítése, meglévő szintterületének növelése esetén,

b) fővárosi és kerületi védett (építészeti) értéken, valamint lakótelepi telepszerű övezetben lévő épület a homlokzatfelület eredeti színtől eltérő színűre történő festése, utólagos hőszigetelése, felületképzésének megváltoztatása esetén,

c) a fővárosi és kerületi védett (építészeti) érték, továbbá a 8.-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken lévő, és a kiemelt közterületek, kiemelt történeti közterületek mentén lévő építmény

ca) közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása esetén

cb) közterület felé eső homlokzatainak az építmény megjelenését érintő átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, utólagos hőszigetelése, megváltoztatása esetén,

cc) közterület felé eső homlokzatain épületgépészeti berendezés (napenergia-kollektor, napelem, szellőző- , klímaberendezés) homlokzati – telepszerű övezetben kizárólag a földszinten – továbbá tető felületein történő elhelyezése esetén,

d) fővárosi és kerületi védett érték telkén, a 8.-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken lévő, és a kiemelt közterületek, kiemelt történeti közterületek mentén

da) a közterületi határvonalon kerítés, azzal összeépített, építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és tároló elhelyezése esetén,

db) az épület homlokzatára, kapujára, az építési telkén vagy kerítésére, kerítéskapujára rögzített üzlet- és cégjelzés elhelyezése esetén, ha annak felülete a 2,0 m2-t meghaladja,

dc) információs tábla, megállító tábla elhelyezése esetén,

e) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése esetén, amelynek az építési tevékenység utáni legmagasabb pontja legalább 2,5 méter és legfeljebb 4,5 méter, térfogata legalább nettó 30 m3, legfeljebb nettó 100 m3,

g) munkásszálló rendeltetés kialakítása esetén,

h) a 4. melléklet szerinti lakótelepi összetartozó egységeken meglévő többszintes épületek tartószerkezetet érintő átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén,

i) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, antennatorony építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága legalább 3,0 méter, legfeljebb 6,0 méter,

j) totemoszlop építése, elhelyezése esetén,

k) emlékfal építése esetén, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 métert,

l) közterületen, vagy magánterület közterület felől látható részén, előkertjében elhelyezendő kioszk, fedett terasz, fedett kerékpártároló építése, a meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,

m) úszómű, úszólétesítmény, egyéb úszólétesítmény, vízijármű elhelyezése, kikötése esetén,

n) Megfelelőség-igazolással – vagy a 2013. július 1. után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és 15 napnál tovább, de legfeljebb 180 napig fennálló

na) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

nb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

nc) levegővel felfújt vagy feszített fedés (sátorszerkezet),

nd) téliesítés miatt maximum 100 m2 alapterületű vendéglátó terasz kialakítása, szétbontható könnyűszerkezetes megoldással

o) közterületről látható homlokzat megváltoztatása esetén, amennyiben az épület alapterülete az 500 m2-t meghaladja.

Az 53. § (2) bekezdés szerint:

meglévő építmény rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat, a korábbi rendeltetéshez képest az alábbiak szerinti hatást eredményezi:

 1. a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhely, rakodóhely kialakítását teszi szükségessé,
 2. lakás rendeltetésének változása, mellyel lakás szűnik meg,
 3. egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakásrendeltetéssé módosítása,
 4. a tervezett új rendeltetés szeszesital-árusítással függ össze,
 5. lakásszám változása, ha egy lakásból több lakást alakítanak ki,
 6. bármely rendeltetésből kereskedelmi rendeltetés kialakítása

Az 53. § (3) bekezdés szerint:

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – reklám, reklámhordozó, valamint reklámhordozót tartó berendezés, valamint reklámos utcabútor elhelyezése tekintetében.

A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a 17. melléklet szerinti kérelem formanyomtatvány alapján, építészeti-műszaki terv mellékelésével kell benyújtani.

A bejelentés tudomásul vételéről szóló hatósági határozat a közléstől számított 1 évig érvényes és nem hosszabbítható. (TKR 54. § (5) bekezdés)

Az építészeti-műszaki terv tartalmát a TKR. 11. melléklet B. pontja rögzíti:

A településképi bejelentési építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához – a kérelem tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 3. meglévő állapot alaprajzai – rendeltetés változás esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai – rendeltetés változás és új építmény építése esetén,
 5. metszet, szerkezeti rétegek megnevezésével
 6. homlokzatok – közterületről látható homlokzat átalakítása, megváltoztatása esetén
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, látványterv, színterv, a kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának megnevezésével
 8. részletrajzok – köztárgyak, üzletjelzések elhelyezése esetén, előtető kialakítása
 9. parkolóhely szükséglet számítás azon bejelentéseknél, melyek parkolószám bővítéssel járnak,
 10. telepszerű övezetben homlokzatszínezés esetén a klíma berendezések kültéri egységeinek kihelyezési terve,
 11. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 12. a 17. melléklet szerinti kérelem,
 13. Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével
 14. Fővárosi és kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció, amennyiben a településképi bejelentés tárgya a védett érték átalakítása, vagy homlokzatának teljes felújítása
 15. Az 53. § (4)-(5) bekezdés esetén a főépítész vagy a Tervtanács előzetes állásfoglalása (amely a TKR 18. melléklet alapján készült kérelem által kérelmezhető, a TKR 11. melléklet B. pontja szerinti építészeti-műszaki tervdokumentáció csatolásával, a TKR 54. § (1) bekezdése szerint)

Az ügyintézési idő a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (2) bekezdés szerint 15 nap.

A bejelentéshez mellékelt dokumentációnak – amennyiben az szükséges – tartalmaznia kell a főépítész vagy a tervtanács előzetes álláspontját:

Az építészeti-műszaki tervtanács szakmai állásfoglalása szükséges a lakótelepi övezetben a legalább négyszintes épületek homlokzati színezésének, felületképzésének megváltoztatásának tárgyában. A településképi bejelentési eljárás tárgyát képező építészeti-műszaki terv benyújtása a Tervtanácsra: >>>
A főépítész szakmai állásfoglalása szükséges, ha a TKR 53. § (1)-(3) bekezdésben nevesített építési tevékenység fővárosi és kerületi védett értéket érint vagy a közterületről látható és a településképet érinti. Ha a kérelmet benyújtani szándékozó ügyfél nem biztos abban, hogy az adott esetben szükséges-e a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a főépítész állásfoglalása, kérjük, kérdezze meg azt az info.foepitesz@obuda.hu email címről.

Az építészeti-műszaki terv benyújtása a főépítészhez:

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti szakmai konzultációt biztosítja a településképi követelményekről és a helyi építési szabályzatok előírásairól.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti „egyszerű bejelentés”-hez kötött építési tevékenység esetében, az egyszerű bejelentés megtételét megelőzően.

A kötelező szakmai konzultációhoz a kérelmezőnek 1 példány kérelmet az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 15. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.), vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.  Javasolt az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kérelemmel együtt ezzel egyidejűleg elküldeni az info.foepitesz@obuda.hu email címre.

A kötelező szakmai konzultációhoz benyújtott építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a TKR 11. melléklet C. pontja szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról, kitérve a fűtés és hűtés megoldásainak rövid ismertetésére, valamint a tervezett kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának bemutatására
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok, szintvonalak feltüntetésével, az építési hely méretekkel történő ábrázolásával,
 3. tervezett állapot alaprajzai,
 4. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet, az eredeti természetes terepfelület méretekkel ellátott feltüntetésével, szerkezeti rétegek megnevezésével,
 5. valamennyi külső nézetet ábrázoló homlokzati tervet, anyaghasználat és színek feltüntetésével,
 6. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával, az érintett területről orthofotó, vagy légifotó
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 9. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 10. a 15. melléklet szerinti kérelem,
 11.  Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével,
 12. A TKR. 39. § (6) bekezdés szerinti kertépítészeti terv (a megjelölt jogszabályi hely szerinti esetekben) az előírt tartalom szerint >>>
 13. Fővárosi és kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészei léptéke és tartalmi mélysége a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalmi mélység szerint legyen kidolgozva, a TKR 48. § (2) bekezdésében előírtak szerint, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 49. § szerint a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

 • TKR 50. § (1) bekezdés:
 • kerületi védett érték 50,0 m-es környezetében lévő építmény esetében,
 • helyi jelentőségű védett természeti terület és helyi jelentőségű természeti emlék és védőövezetével érintett építési övezetbe tartozó ingatlan esetében,
 • a jelen rendelet szerint a településkép szempontjából meghatározó történeti beépítésű területeken, a 8-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken, valamint a kiemelt közterületek és a kiemelt történeti közterületek mentén lévő építmény esetén
 • közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében,
 • a (2) bekezdésben meghatározott épületek és építmények fennmaradási engedélyezési eljárása esetében

A TKR 50. § (1) bekezdés által meghatározott, fenti felsorolt esetekben a polgármester a főépítész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást.

 • TRK 50. § (2) bekezdés:
 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amelynek hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • kerületi védett építészeti érték átalakítása, felújítása, bővítése esetében,
 • egy telken több épület elhelyezése esetén,
 • kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében,
 • új építésű lakóépület esetében – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó épület kivételével.

A TKR 50. § (2) bekezdés által meghatározott, fenti felsorolt esetekben a polgármester a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást. Tervtanács >>>
Tervtanácsi ülések aktuális időpontjai >>>

A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmezőnek 1 példány kérelmet a 16. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.) vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.

Ezzel egyidejűleg az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

A településképi véleményezési építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a TKR 11. melléklet A. pontja szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról, parkolómérleg számítással, kitérve a fűtés és hűtés megoldásainak rövid ismertetésére, valamint a tervezett kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának bemutatására,
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok, szintvonalak feltüntetésével, az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének ábrázolásával, az építési hely méretekkel történő ábrázolásával,
 3. meglévő állapot alaprajzai – átalakítás, bővítés esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai,
 5. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet, az eredeti természetes terepfelület méretekkel ellátott feltüntetésével, szerkezeti rétegek megnevezésével,
 6. homlokzatok,
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával, az érintett területről orthofotó, vagy légifotó
 9. építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei,
 10. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 11. amennyiben előzetes írásbeli tájékoztatás, konzultáció történt, akkor a tájékoztató (emlékeztető), és annak esetleges mellékleteit,
 12. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 13. a 16. melléklet szerinti kérelem,
 14. Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével.
 15. a 39. § (6) bekezdés feltételei szerinti kertépítészeti terv
 16. Kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészeinek léptéke és tartalmi mélysége az engedélyezési tervdokumentációval azonos tartalommal legyen kidolgozva, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció nem felel meg a TKR 11. melléklet szerinti, fent részletezett tartalmi követelményeknek a főépítész az ÉTDR-en keresztül 5 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési idő a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés szerint 15 nap.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat