Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS (Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat)

Leírás:

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 53. § (1)-(3) bekezdésében rögzített, alábbi esetekben:

Az 53. § (1) bekezdés szerint:

a) fővárosi és kerületi védett (építészeti) érték

aa) homlokzati nyílászárójának – méretét, anyaghasználatát, osztását, színét tekintve – a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje esetén,

ab) homlokzatának átalakítása, felújítása esetén,

ac) bővítése, meglévő szintterületének növelése esetén,

b) fővárosi és kerületi védett (építészeti) értéken, valamint lakótelepi telepszerű övezetben lévő épület a homlokzatfelület eredeti színtől eltérő színűre történő festése, utólagos hőszigetelése, felületképzésének megváltoztatása esetén,

c) a fővárosi és kerületi védett (építészeti) érték, továbbá a 8.-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken lévő, és a kiemelt közterületek, kiemelt történeti közterületek mentén lévő építmény

ca) közterületről látható homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása esetén

cb) közterület felé eső homlokzatainak az építmény megjelenését érintő átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, utólagos hőszigetelése, megváltoztatása esetén,

cc) közterület felé eső homlokzatain épületgépészeti berendezés (napenergia-kollektor, napelem, szellőző- , klímaberendezés) homlokzati – telepszerű övezetben kizárólag a földszinten – továbbá tető felületein történő elhelyezése esetén,

d) fővárosi és kerületi védett érték telkén, a 8.-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken lévő, és a kiemelt közterületek, kiemelt történeti közterületek mentén

da) a közterületi határvonalon kerítés, azzal összeépített, építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és tároló elhelyezése esetén,

db) az épület homlokzatára, kapujára, az építési telkén vagy kerítésére, kerítéskapujára rögzített üzlet- és cégjelzés elhelyezése esetén, ha annak felülete a 2,0 m2-t meghaladja,

dc) információs tábla, megállító tábla elhelyezése esetén,

e) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése esetén, amelynek az építési tevékenység utáni legmagasabb pontja legalább 2,5 méter és legfeljebb 4,5 méter, térfogata legalább nettó 30 m3, legfeljebb nettó 100 m3,

g) munkásszálló rendeltetés kialakítása esetén,

h) a 4. melléklet szerinti lakótelepi összetartozó egységeken meglévő többszintes épületek tartószerkezetet érintő átalakítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása esetén,

i) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, antennatorony építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága legalább 3,0 méter, legfeljebb 6,0 méter,

j) totemoszlop építése, elhelyezése esetén,

k) emlékfal építése esetén, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 métert,

l) közterületen, vagy magánterület közterület felől látható részén, előkertjében elhelyezendő kioszk, fedett terasz, fedett kerékpártároló építése, a meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,

m) úszómű, úszólétesítmény, egyéb úszólétesítmény, vízijármű elhelyezése, kikötése esetén,

n) Megfelelőség-igazolással – vagy a 2013. július 1. után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és 15 napnál tovább, de legfeljebb 180 napig fennálló

na) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

nb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

nc) levegővel felfújt vagy feszített fedés (sátorszerkezet),

nd) téliesítés miatt maximum 100 m2 alapterületű vendéglátó terasz kialakítása, szétbontható könnyűszerkezetes megoldással

o) közterületről látható homlokzat megváltoztatása esetén, amennyiben az épület alapterülete az 500 m2-t meghaladja.

Az 53. § (2) bekezdés szerint:

meglévő építmény rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat, a korábbi rendeltetéshez képest az alábbiak szerinti hatást eredményezi:

 1. a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhely, rakodóhely kialakítását teszi szükségessé,
 2. lakás rendeltetésének változása, mellyel lakás szűnik meg,
 3. egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakásrendeltetéssé módosítása,
 4. a tervezett új rendeltetés szeszesital-árusítással függ össze,
 5. lakásszám változása, ha egy lakásból több lakást alakítanak ki,
 6. bármely rendeltetésből kereskedelmi rendeltetés kialakítása

Az 53. § (3) bekezdés szerint:

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – reklám, reklámhordozó, valamint reklámhordozót tartó berendezés, valamint reklámos utcabútor elhelyezése tekintetében.

A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a 17. melléklet szerinti kérelem formanyomtatvány alapján, építészeti-műszaki terv mellékelésével kell benyújtani.

A bejelentés tudomásul vételéről szóló hatósági határozat a közléstől számított 1 évig érvényes és nem hosszabbítható. (TKR 54. § (5) bekezdés)

Az építészeti-műszaki terv tartalmát a TKR. 11. melléklet B. pontja rögzíti:

A településképi bejelentési építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához – a kérelem tárgyának megfelelően – az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 3. meglévő állapot alaprajzai – rendeltetés változás esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai – rendeltetés változás és új építmény építése esetén,
 5. metszet, szerkezeti rétegek megnevezésével
 6. homlokzatok – közterületről látható homlokzat átalakítása, megváltoztatása esetén
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, látványterv, színterv, a kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának megnevezésével
 8. részletrajzok – köztárgyak, üzletjelzések elhelyezése esetén, előtető kialakítása
 9. parkolóhely szükséglet számítás azon bejelentéseknél, melyek parkolószám bővítéssel járnak,
 10. telepszerű övezetben homlokzatszínezés esetén a klíma berendezések kültéri egységeinek kihelyezési terve,
 11. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 12. a 17. melléklet szerinti kérelem,
 13. Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével
 14. Fővárosi és kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció, amennyiben a településképi bejelentés tárgya a védett érték átalakítása, vagy homlokzatának teljes felújítása
 15. Az 53. § (4)-(5) bekezdés esetén a főépítész vagy a Tervtanács előzetes állásfoglalása (amely a TKR 18. melléklet alapján készült kérelem által kérelmezhető, a TKR 11. melléklet B. pontja szerinti építészeti-műszaki tervdokumentáció csatolásával, a TKR 54. § (1) bekezdése szerint)

Az ügyintézési idő a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (2) bekezdés szerint 15 nap.

A bejelentéshez mellékelt dokumentációnak – amennyiben az szükséges – tartalmaznia kell a főépítész vagy a tervtanács előzetes álláspontját:

Az építészeti-műszaki tervtanács szakmai állásfoglalása szükséges a lakótelepi övezetben a legalább négyszintes épületek homlokzati színezésének, felületképzésének megváltoztatásának tárgyában. A településképi bejelentési eljárás tárgyát képező építészeti-műszaki terv benyújtása a Tervtanácsra: >>>
A főépítész szakmai állásfoglalása szükséges, ha a TKR 53. § (1)-(3) bekezdésben nevesített építési tevékenység fővárosi és kerületi védett értéket érint vagy a közterületről látható és a településképet érinti. Ha a kérelmet benyújtani szándékozó ügyfél nem biztos abban, hogy az adott esetben szükséges-e a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához a főépítész állásfoglalása, kérjük, kérdezze meg azt az info.foepitesz@obuda.hu email címről.

Az építészeti-műszaki terv benyújtása a főépítészhez:

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat