Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 13.

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY (Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat)

Leírás:

Az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 49. § szerint a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

 • TKR 50. § (1) bekezdés:
 • kerületi védett érték 50,0 m-es környezetében lévő építmény esetében,
 • helyi jelentőségű védett természeti terület és helyi jelentőségű természeti emlék és védőövezetével érintett építési övezetbe tartozó ingatlan esetében,
 • a jelen rendelet szerint a településkép szempontjából meghatározó történeti beépítésű területeken, a 8-10. melléklet szerinti városképi szempontból kiemelt területeken, valamint a kiemelt közterületek és a kiemelt történeti közterületek mentén lévő építmény esetén
 • közterületen vagy közlekedési területen lévő építmény esetében,
 • a (2) bekezdésben meghatározott épületek és építmények fennmaradási engedélyezési eljárása esetében

A TKR 50. § (1) bekezdés által meghatározott, fenti felsorolt esetekben a polgármester a főépítész szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást.

 • TRK 50. § (2) bekezdés:
 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amelynek hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,
 • kerületi védett építészeti érték átalakítása, felújítása, bővítése esetében,
 • egy telken több épület elhelyezése esetén,
 • kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében,
 • új építésű lakóépület esetében – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó épület kivételével.

A TKR 50. § (2) bekezdés által meghatározott, fenti felsorolt esetekben a polgármester a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást. Tervtanács >>>
Tervtanácsi ülések aktuális időpontjai >>>

A településképi véleményezési eljáráshoz a kérelmezőnek 1 példány kérelmet a 16. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.) vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.

Ezzel egyidejűleg az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

A településképi véleményezési építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a TKR 11. melléklet A. pontja szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról, parkolómérleg számítással, kitérve a fűtés és hűtés megoldásainak rövid ismertetésére, valamint a tervezett kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának bemutatására,
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok, szintvonalak feltüntetésével, az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, műtárgyainak és növényzetének ábrázolásával, az építési hely méretekkel történő ábrázolásával,
 3. meglévő állapot alaprajzai – átalakítás, bővítés esetén,
 4. tervezett állapot alaprajzai,
 5. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet, az eredeti természetes terepfelület méretekkel ellátott feltüntetésével, szerkezeti rétegek megnevezésével,
 6. homlokzatok,
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával, az érintett területről orthofotó, vagy légifotó
 9. építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei,
 10. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 11. amennyiben előzetes írásbeli tájékoztatás, konzultáció történt, akkor a tájékoztató (emlékeztető), és annak esetleges mellékleteit,
 12. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 13. a 16. melléklet szerinti kérelem,
 14. Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével.
 15. a 39. § (6) bekezdés feltételei szerinti kertépítészeti terv
 16. Kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészeinek léptéke és tartalmi mélysége az engedélyezési tervdokumentációval azonos tartalommal legyen kidolgozva, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

A tervdokumentáció tartalmát az önkormányzati főépítész ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció nem felel meg a TKR 11. melléklet szerinti, fent részletezett tartalmi követelményeknek a főépítész az ÉTDR-en keresztül 5 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

Az ügyintézési idő a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (1) bekezdés szerint 15 nap.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat