Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2024. május 28.

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ (Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat)

Leírás:

A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti szakmai konzultációt biztosítja a településképi követelményekről és a helyi építési szabályzatok előírásairól.

A főépítészi szakmai konzultáció legalább egy alkalommal kötelező az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerinti „egyszerű bejelentés”-hez kötött építési tevékenység esetében, az egyszerű bejelentés megtételét megelőzően.

A kötelező szakmai konzultációhoz a kérelmezőnek 1 példány kérelmet az ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL szóló Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 15. melléklet szerinti formanyomtatványon és 1 példány papír alapú, építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani postai úton (1300 Budapest Postafiók 102.), vagy ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodán.  Javasolt az építészeti-műszaki tervdokumentációt a kérelemmel együtt ezzel egyidejűleg elküldeni az info.foepitesz@obuda.hu email címre.

A kötelező szakmai konzultációhoz benyújtott építészeti-műszaki tervnek a településképi követelményeknek való megfelelés igazolásához a TKR 11. melléklet C. pontja szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról, kitérve a fűtés és hűtés megoldásainak rövid ismertetésére, valamint a tervezett kerítés szerkezetének, és anyaghasználatának bemutatására
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok, szintvonalak feltüntetésével, az építési hely méretekkel történő ábrázolásával,
 3. tervezett állapot alaprajzai,
 4. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet, az eredeti természetes terepfelület méretekkel ellátott feltüntetésével, szerkezeti rétegek megnevezésével,
 5. valamennyi külső nézetet ábrázoló homlokzati tervet, anyaghasználat és színek feltüntetésével,
 6. legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával, az érintett területről orthofotó, vagy légifotó
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 2. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 9. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 10. a 15. melléklet szerinti kérelem,
 11.  Tervezői nyilatkozat a vonatkozó jogszabályoknak és a szabványoknak történő megfelelésről, különös tekintettel az országos és a helyi építési követelményekre, valamint a településképi előírásokra, a felelős építész tervező aláírásával, tervezői jogosultságának megjelölésével,
 12. A TKR. 39. § (6) bekezdés szerinti kertépítészeti terv (a megjelölt jogszabályi hely szerinti esetekben) az előírt tartalom szerint >>>
 13. Fővárosi és kerületi védett építészeti érték esetén a 19. melléklet szerinti értékvizsgálati dokumentáció

A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentáció egyes munkarészei léptéke és tartalmi mélysége a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalmi mélység szerint legyen kidolgozva, a TKR 48. § (2) bekezdésében előírtak szerint, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A HIÁNYOSAN VAGY NEM MEGFELELŐ TARTALMI MÉLYSÉGBEN BEADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉRDEMBEN NEM ELBÍRÁLHATÓ!

Konzultációk, egyeztetések igényének felmerülése esetén kérjük, hogy írjanak az info.foepitesz@obuda.hu email címre, ahova a munkaközi terveket, koncepciókat, és elképzeléseket az eljárásokat megelőzően is be lehet nyújtani! KÉRJÜK, HOGY FELTÉTLEN ÍRJÁK MEG A KONZULTÁCIÓVAL ÉRINTETT INGATLAN HELYRAJZI SZÁMÁT, és kérjük, adják meg elérhetőségüket! (telefonszám).

A helyi építési szabályzatok és a településképi rendelet dokumentumai elérhetőek a főoldalról >>>

A polgármesteri hivatal vonatkozó oldala >>>

Vissza az ELJÁRÁSOKHOZ >>>

Típus: Eljárások Városrendezési és Építési Szabályzat