obuda-logo

Vissza az obuda.hu főoldalára

ÓBVSZ - Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzat

utoljára frissítve: 2019. április 10.

Folyamatban lévő KÉSZ

Aranyvölgy IMCS 2016 KSZT

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Az önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. §szerinti tárgyalásos eljárásban történő véleményezés során az alábbi területekre készít Kerületi Szabályozási Tervet (továbbiakban: KSZT):

Budapest III. kerület Bécsi út – a 21582/1 hrsz észak-nyugati határa – Aranyvölgy utca északi határvonala a 22535/5 hrsz meghosszabbított vonaláig – Aranyhegyi patak – (21945) hrsz-ú közterülete által határolt terület

A tervezési területre jelenleg a Budapest III. kerület Pomázi út – Bécsi út – Aranyvölgy utca által határolt területre vonatkozó 43/2009. (IX.30) rendelettel elfogadott KSZT van érvényben, amely Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001. (XI.30.) önkormányzati rendelet (ÓBVSZ) 9/49. sz. melléklete. A KSZT az érintett területet I-III-V/K2 jelű nagytelkes, vegyes beépítésű intézményterület övezetbe sorolja.

A tervezett beruházás célja a villamosvonal Bécsi út külső szakaszán a Budapest-Esztergom vasútvonal új Aranyvölgy állomásáig történő meghosszabbítása. Ehhez kapcsolódóan az új végállomásnál kerül kialakításra az intermodális (vasútállomást, villamos és helyközi autóbusz végállomást, valamint P+R és B+R parkolót integráló) csomópont, amely nemcsak a III kerületi lakosok, de a környező agglomerációs településekről érkezők igényeinek kiszolgálását is tervezi, környezetbarát és gyors közösségi közlekedési alternatívát kínálva. Azonban a hatályos tervek nem teszik lehetővé ennek megvalósítását, így annak módosítása szükséges.

A KSZTelkészítésének várható hatása

  • környezetbarát és gyors közösségi közlekedési alternatíva
  • III. kerületi és agglomerációs igények együttes kiszolgálása
Letöltés:jóváhagyandó munkarész (rendelet tervezet)
Letöltés:szabályozási tervlap
Típus: Folyamatban lévő KÉSZ

Mocsárosdűlő KÉSZ

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete 81/2017. (II.23.) határozatával döntött a Budapest III. kerület Aranyhegyi út – Pusztakúti út – Határ út – Szentendrei út – MÁV vasútvonal által határolt területre (Mocsárosdűlő) vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) elkészítéséről.

A Mocsárosdűlő terület Budapest Városfejlesztési Koncepciójában is helyet kapó úgynevezett Észak-Budai Projekt térség egyik meghatározó eleme. Az Aquincumi híd és a hozzákapcsolódó közlekedési fejlesztések, mint a Körvasút menti körút megvalósulása, közvetlenül érinti a területet és ez által a terület új, városi szintű központi szerepkört nyerhet.

A Mocsárosdűlő jelentősége abban áll, hogy jelentős része védett természetvédelmi terület, zöldterület és erdő, valamint egy része összefüggő fejlesztési terület, mely nagyrészt a fővárosi, kisebb részben pedig a kerületi önkormányzat tulajdonában áll.
A közel 100 ha-os területre jelenleg nincs érvényes kerületi szabályozási terv, azonban 2007-ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzattal közösen készíttetett egy tanulmánytervet. Ez az anyag a terület háromféle hasznosítási irányát is megvizsgálta, viszont a fejlesztés irányáról a mai napig nem született döntés.

A Fővárosi Településszerkezeti Tervben (továbbiakban: TSZT) a terület zöme zöld- és erdőterületi besorolású, a fennmaradó rész pedig jelentős változással érintett területként szereplő Lk-2 jelű kisvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe került. Fentiek alapján a KÉSZ-t is az értékes zöldterületek megtartásának figyelembe vételével kell elkészíteni.

A KÉSZelkészítésének várható hatása

  • lehetséges fejlesztési irányok feltérképezése
  • a TSZT által szabott keretek között egy rugalmas szabályozási környezet megalkotása a területre
Típus: Folyamatban lévő KÉSZ

Közérdekű hirdetmény – ÓBÉSZ módosítás I. (előzetes tájékoztatás)

Közvetlen link

További információk mutatása/elrejtése

Leírás:

Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának (ÓBÉSZ) módosítása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján teljes eljárásban történő egyeztetéssel megkezdte 2018. augusztus elsejével hatályba lépett új építési szabályzatának módosítását:

A módosítással érintett terület:

Jelen módosítás a 20/2018. (VI.26.) önkormányzati rendelettel elfogadott Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzatának területi hatályával megegyezik, illetve a kerület északi közigazgatási határa mentén elterülő ún. Északi Városkapu területet, továbbá az attól nyugatra eső 65608-65616 hrsz alatti ingatlanok területét integrálja a szabályzatba.

A módosítás céljai:

– Az ÓBÉSZ területi hatályának bővítése az eddig Budapest Főváros Településszerkezeti terve (TSZT) és a Fővárosi Rendezési Szabályzat (FRSZ) módosítása hiányában kimaradt területekre vonatkozóan,
– további TSZT/FRSZ módosítást igénylő módosítási javaslatok kezelése,
– lakossági kérelmek kezelése,
– a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása.

A módosítás várható hatása:

Az ÓBÉSZ hatálybalépésekor a területi hatály alól kimaradt területek egy részének jelen eljárásban történő integrálásával csökken a régi típusú szabályozással rendelkező területek aránya.
Lehetőség nyílik a TSZT és FRSZ előzetes módosítását igénylő fejlesztések szabályozási környezetének megteremtésére.
Könnyebben kezelhetővé válnak a helyi településrendezés eszközei. .

Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi ÓBÉSZ módosítással kapcsolatban előzetes javaslatuk van, úgy azt írásban Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodájának címezve postai úton a 1033 Bp. Hídfő u. 18. címre, vagy elektronikusan az info.foepitesz@obuda.hu e-mail címre 2018. október 31-ig juttassák el.

Budapest, 2018. szeptember 12.

Bús Balázs
polgármester

Típus: Folyamatban lévő KÉSZ Közérdekű hirdetmény